Badania i pomiary elektryczne

Wiedza i doświadczenie elektryków

Pomiary elektryczne Gdansk Gdynia pomorskie
pomiary elektryczne Gdynia Gdańsk

Wykonujemy ochronne badania i pomiary elektryczne okresowe oraz odbiorcze, czyli kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych. W skład badań elektrycznych wchodzą do analizy następujące parametry pomiarowe w zależności od badanego systemu ochrony przeciwporażeniowej i/lub przeciwpożarowej:

 • Przeprowadzenie oględzin stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Pomiar rezystancji izolacji - ocena ochrony przeciwporażeniowej podstawowej.
 • Sprawdzanie warunku samoczynnego wyłączania zasilania SWZ w tym ciąłości przewodów ochronnych - ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych - stan ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej.
 • Badanie instalacji urządzeń piorunochronnych i pomiarów rezystancji uziemienia.

Kompleksowe ochronne badania i pomiary elektryczne wykonujemy w zakresie:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane rozdz.6 - Utrzymanie obiektów budowlanych, w tym okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Z Ustawy wynika konieczność okresowego kontrolowania i wypływającej w wyniku kontroli oceny w/w instalacji. (Dz.Ust.2006r.Nr 156)

 • Okresowe badania i pomiary ochronne instalacji elektrycznej.
 • Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej.
 • Okresowe pomiary elektronarzędzi.
 • Badania okresowe instalacji elektrycznej 5 letnie.
 • Badania elektryczne maszyn.
 • Badania elektryczne elektronarzędzi.
 • Badania elektryczne budynku.
 • Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych.
 • Odbiór instalacji elektrycznej.
 • Odbiór elektryczny domu.
 • Odbiór instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
 • Badania i pomiary okresowe instalacji odgromowej.
 • Badania i pomiary piorunochronne.
 • Badania i pomiary rezystancji uziomów.

Do pomiarów podchodzimy profesjonalnie i odpowiedzalnie. Dlatego cena za wykonane pomiary elektryczne jest uzależniona od inwidualnych warunków technicznych, trudnośći wykonania prac, ich stopnia skomplikowania i ilości punktów pomiarowych.

Zadzwoń tel.kom. 515 292 123

A po zapoznaniu się z zakresem i warunkami technicznymi prac pomiarowych, wycena przeprowadzona dla potencjalego klienta - inwestora będzie napewno przystępna i konkurencyjna. Obszar świadczonych usług to woj.pomorskie, a w szczególności Gdansk Gdynia Sopot i okolice trójmiasta.


Uprawnienia elektryczne SEP Ex ATEX

Firma posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP (E na stanowisku eksploatacji) i (D na stanowisku dozoru)uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz pomiarów ochronnych do 1kV.

Uprawnienia obejmują również elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex ATEX.